تبلیغات
زیرزمینی ها - كد تقلب بازی call of duty 5
برای وارد کردن کد های زیر شما باید در هنگام بازی دکمه ~ را فشاردهید وبعد در پنجره کنسول که باز
میشود این متن را قرار دهید"mak devmap"و دکمه اینتر را فشاردهید و سپس یکی از کدهای
زیر را واردکنید و دکمه اینتر را فشار دهید
 
 نسوز کننده
 god
 نیمه جان
 demigod
 تمام سلاح
 give all
  نامتناهی
 sf_use_ignoreammo 1
 هیچ حالت موزنی
 noclip
حالت پرواز  
 ufo
 به گره
 jumptonode
  غیر فعال کردن هوش مصنوعی
 notarget
 خودکشی متعهد
 kill