تبلیغات
زیرزمینی ها - کدتقلب بازی جنگهای صلیبی
در بازی حالت پرو استارت رو انتخاب کن و کلید های Ctrl+Alt+Shift

بگیر بعد این کلید ها رو وارد کن :

Alt+5

Alt+x

Alt+b

Alt+1

Alt+t

Alt+r

Alt+e

Alt+eپرو استارت رو در Triner.exe است که با اجرای پرو استارت ترینر فعال می شود برای

ناتوان کردن ترینر می توان Alt+l بگیری تا ترینر نا توان شود