تبلیغات
زیرزمینی ها - راهنمای بازی سفر به سایبریا 2
http://handheld.softpedia.com/images/software/screens/Syberia-2-3.jpg

 
اگر سوالی داشتید به seid_ami@yahoo.com  ایمیل بدید
 
 
قسمت اول : رومانسبورگ
قطار
هانس در انتهاى قطار مشغول کار است . به آنجا رفته و با او صحبت کنید . به سمت دیگر قطار بروید . در طول مسیر
اسکار با شما تماس گرفته و مى گوید به ایستگاه رومانسبورگ رسیده اید . قبل از ادامه مسیر بهتر است تلفن هاى
زده شده را کنترل کنید . "براى این کار با راست کلیک روى تلفن همراه کلیک کرده و از کلیدهاى حافظه ( فلش هاى بالا
و پایین ) استفاده کنید . "
ایستگاه رومانسبورگ و مغازه کنلل
از قطار خارج شوید . با کلنل گ واچف صحبت کنید . وارد مغازه روبرو شوید و بار دیگر با ک لنل صحبت کنید . " رومانسبورگ
آخرین ایستگاه قبل از رسیدن به طبیعت وحشى سیبرى است " . از مغازه خارج شده و در ابتداى قطار اسکار را ملاقات
کنید . با او صحبت کنید .
آنها را رد کنید .* Esc * اگر گفتگوها طولانى یا تکرارى است مى توانید با راست کلیک یا کلید
به سمت دستگاه کوک کننده قطار بروید . چرخ را بچرخانید ، سپس دسته را بکشید و بار دیگر چرخ را بچرخانید . دوبار ه
با اسکار صحبت کنید . براى ادامه مسیر نیاز به ذغال سنگ دارید . برگردید و اهرم ماشین انتقال ذغال سنگ ( قبل از
مغازه ) را بکشید ، ذغال سنگى وجود ندارد که به قطار انتقال دهید . در پایین پل نیز شما دختربچه اى به نام مال کا را
مى بینید با او صحبت کنید .
براى تهیه ذغال سنگ به محله پایینى شهر بروید . براى رفتن به محله پایینى ، به سمت دروازه که در انتهاى سمت
راست قطار قرار گرفته بروید و آن را امتحان کنید . با کلیک روى سوراخ کلید متوجه مى شوید قفل است .
* براى بازگشت از این صفحه روى فلش گوشه پایین سمت راست کلیک کنید .*
به مغازه باز گردید و با کلنل راجع به مشکل خود صحبت کنید . " کلید دروازه گم شده است ". در اطراف جستجو کنید و
از دختربچه اى هم که در زیر پل دیدید سوالى بکنید و به مغازه برگردید . در کنا ر در ، ماشین آب نبات را ام تحان کنید . در
پیشخوان کنارى ، یک ماشین آب نبات خ راب قراردارد ، کلید کنار آن را بردارید . حال به سمت ماشین هاى سالم آب
نبات باز گردید . کلید را روى اولین ماشین از سمت راست اعمال کنید . سکه ها را از داخل ماشین بردارید . *با راست
کلیک سکه ها در بالاى صفحه ظا هر مى شوند .* سکه پنجم از سمت چپ را داخل ماشین سمت چپ بیاندازید و
دسته را بچرخانید ، شکلات هاى ر نگى را بردارید . سکه دوم از سمت چپ را نیز داخل ماشین وسط انداخته و آب نبات
هاى ماهى را بردارید . با کلید ، در ماشین را باز کرده و سکه هاى خود را بردارید . از مغ ازه خارج شده و به سمت
دستگاه ماشین انتقال ذغال سنگ بروید و با مالکا صحبت کنید . با انداختن آب نبات هاى رنگى براى مالکا ، او کلید
دروازه را با بادکنک براى شما مى فر ستد . با کمک این کلید دروازه را بازکرده و پایین بروید ."رئیس کیت درنیو یورک براى
یافتن او کاراگاهى به نام نیک کانتین را استخدام مى کند " .
محله پایین شهر
دستگاه انتقال ذغال سنگ زیر پل را امتحان کنید . در سمت دیگر مالکا را خواهید یافت . با او صحبت کنید . " برادران
بورگوف مى دانند دستگاه انتقال ذغال سنگ چگونه کار مى کند . " در سمت چپ به بخش پایینى دستگاه انتقال ذغالسنگ مى رسید . کلید قرمز را فشار دهید . "دستگاه نیاز به سوخت دارد " . ظرف قرمزرنگ خالى را بردارید . درروبروى
جایى که مالکا ایستاده کافه سیرکاس قرار دارد .
کافه سیرکاس
با سیرکاس صحبت کنید ." او هانس را مى شناسد و مى خواهد اسب هایش توسط او تعمیرشوند " . سپس اسبهاى
مکانیکى را امتحان و بار دیگر باسیرکاس صحبت کنید ." او حاضر به همکارى نیست " . مسیر را ادامه دهید . روى آخرین
پوستر کلیک کنید تا پوستر را پاره کرده و وارد خانه براردان بورگوف شوید .
خانه برادران بورگوف
روى صندوق بزرگ وسط محوطه کلیک و قفل آن راباز کنیدتایوکى فرار کند . برادرکوچکتر یعنى ایوان به دنبال آن مى رود .
کمى جلوتر برروى یک بشکه یک ظرف پر از سوخت قرمز رنگ قرار دارد . با کلیک روى آن ظرف خالى خود را جایگزین
کنید . با برادر بزرگتر یعنى ایگور صحبت کرده تا ایوان شما را بیرون کن د . مسیر را ادامه دهید . دستگاه کنار پل را امتحان
و از پل عبور کنید . " این مسیر به دیر ختم مى شود" . باز گردید تا به دستگاه انتقال ذغال سنگ برسید . گازوئیل را در
دستگاه ریخته و کلیدقرمز را فشار دهید . " دستگاه شروع به کارمى کند " . باردیگر با مالکا صحبت کنید . حالا مى توانید
به بالا برگشته و اهرم دستگاه را بکشید . ذغال سنگ به قطار انتقال مى یابد . اسکار به سمت شما مى آید . " هانس
ناپدید شده است " . بار دیگر پایین رفته و با مالکا صحبت کنید : " هانس پیش سیرکاس رفته است ". به کافه
سیرکاس بروید .
کافه سیرکاس
" هانس درحال هذیان گفتن است " . با هانس صحبت کنید . سپس با اسکارصحبت کنید . " هانس نیاز به دکتر دارد" .
بار دیگر پایین رفته و با مالکا صحبت کنید : " راهبان دیر و کشیش با دارو مى توانند به هانس کمک کنند " . با سیرکاس
صحبت کنید . " دیر قوانین عجیبى در مورد بیماران دارد و مالکا مى تواند در این مورد کیت را راهنمایى کند " . با مالکا
صحبت کنید : " براى ورود به دیر ابتدا باید روى صورت بیمار پارچه اى قرار داد و پارچه را به دیر برد " . پارچه مخصوص این
کار در دستگاه کنار پل قرار دارد . مالکا وسیله باز کردن دستگاه ر ا به شما مى دهد . از مسیر سمت چپ تا پل رفته و
سکه را روى دستگاه اعمال کنید . با کشیدن اهرم در دستگاه باز مى شود . یک پارچه برداشته و نزد هانس باز گردید .قطار
پارچه را روى صورت هانس اعمال کنید .
مغازه کنلل
به مغازه رفته و با ک لنل صحبت کنید . او نردبان را براى شما پایین مى آورد تا از طریق آن به اتاقک زیر شیروانى بروید و
از آنجا لباس گرم براى خود بردارید . به قطار برگردید .
قطار
کنار در ورودى در حمام است وارد آن شوید تا کیت لباسهاى تازه را بپوشد . در ابتداى قطار اسکار را خواهید یافت . با او
صحبت کنید . در مغازه بار دیگر با کلنل صحبت کنید . " راهى جزرفتن به دیربراى معالجه هانس باقى نمانده است " .
پایین رفته و از مسیر چپ تا دیر بروید .
دیر
طناب را بکشید ولى راهب شما را راه نمى دهد . از مسیر سمت راست تا کنار رودخانه بروید و با راهب ى که درحال
شستن لباس است صحبت کنید . " زنان اجازه ورود به دیر را ندارند ". در ضمن متوجه مى شوید او به دنبال پرنده اى به
نام مرولا آلبا است . به مغازه کلنل باز گردید و سه سوت شکار را از او بگیرید . نزد راهب باز گردید و سوت نقره اى را به
او بدهید . او به دنبال پرنده مى رود و شما مى توانید یکى از رداها را برداشته و بپوشید . به سمت در رفته و طناب را
بکشید . این بار مى توانید وارد شوید . از روى اجاق سمت چپ سراى ورودى بسته کبریت را بردارید . وارد محوطه
شده تا به کلیسا برسید . براى ورود به کلیسا باید مسیر سمت چپ را انتخاب کنید . در کلیسا مى توانید با کشیش
اعظم صحبت کنید . در نهایت او راضى به معاینه هانس مى شود .
کار آگاه نیویورکى هنوز به دنبال شماست . هانس نیز به دیر آورده شده ولى کشیش امیدى به بهبود آن ندارد . با
کشیش صحبت کنید . قبل از ادامه مسیر بهتر است با اسکار تماس بگیرید .
کلیک کنید . *داخل Send *براى ا ین کار شماره او را از حافظه انتخاب و روى کلید
ساختمان شده و با هانس صحبت کنید . او به دنبال برادر آلکس براى معالجه
است . از اتاق خارج شده و با راهب صحبت کنید تا طومارى را به شما دهد .
*راست کلیک کرده و روى فلش سمت راست منو اسناد کلیک کن ی د . روى کلید
چشم کلیک ؛ نشان ماموت و طومار را از نزدیک مشاهده کنید . * حالا وارد
محوطه شده و از کنار سطل برس را بردارید . به کلیسا رفته و با کشیش صحبت
کنید . او اجازه خروج هانس را نمى دهد . در راهرو کلیسا یکى از نقاش یهاى
سمت چپ قابل دیدن است . با برسى که از کنار سطل برداشته بودید روى آن
را تمیز کنید . علامتى را مشاهده مى کنید . از کلیسا خارج شده و وارد کتابخانه
شوید . کتابخانه در ساختمان کنار ات اق هانس است . از مسیر سمت راست
پایین بروید تا به صحن کتابخانه بر سید . وسیله روشن کردن شمع ها را بردارید .
ترتیب روشن کردن شمع ها مشابه علامت کنار نقاشى داخل کلیسا است : شمع بالاى صلیب روشن ، د و شمع
درطرفین آن خاموش و دو شمع بعدى روشن و سه شمع پایین صلیب خاموش . اگر کار را درست انجام دهید یک دریچه
باز مى شود .
به طبقه بالاى کتابخانه بروید . از دریچه باز شده مى توان ید تمام رومانسبورگ را ببی نید . سپس نشان ماموت را برداشته
و روى دریچه قرار دهید . روى چهاربخش باز شده دریچه ، از پایین و سمت راست کلیک کنید تا نقش ماموت ب ر روى
دیوار روبرویى ، درسمت دیگر ظاهر شود . به مکانى بروید که نقش ماموت روى آن افتاده است . روى چشم نقش
ماموت کلیک کنید تا تصویر بزرگ شود . روى دایره وسط تصویر کلیک کنید تادرى باز شود . به مکان مخفى باز شده وارد
شوید . کتاب را برداشته و مطالعه کنید . کتاب ، حاوى یادداشت هاى آلکس توکیانف در رابطه با سایبریا است ( منظوراز مطالعه کتاب ورق زدن تمام صفحات آن است ) . سپس شى عتیقه از یوکولها را هم بردارید . از ساختم ان کتابخانه
خارج شوید و مسیر سر پایینى درون دیر را طى کنید تا به یک فرغون برسید . آن را بررسى کرده و از داخلش قیچى
باغبانى را بردارید . بازگردید و وارد گورستان در کنار کتابخانه شوید . راهبى در حال کندن قبر است . نگاهى به شکاف
درون دیوار و تابوت روى زمین بیندازید " به نظر راهى براى فرار مى رسد ! " درسمت دیگر گورستان ، سنگ قبرى
پوشیده از خار و علف مشاهده مى کنید . باقیچى باغبانى خارها را ببرید . "سنگ قبر متعلق به توکیانف است " .
خارهاى بریده شده را بردارید .
به ورودى دیر بر و ید و به اجاق نگاهى دوباره بیاندازید . درکتاب یادداشتهاى توکیانف به روش معالجه اى براساس
خارهاى بریده شده اشاره شده است .
براى درست کردن شمع به صورت زیر عمل کنید :
١. دسته سمت چپ را بکشید .
٢. خارها را داخل ظرف روى اجاق بریزید .
٣. ظرف زیر شیر را باز کنید .
٤. یک فتیله از سمت چپ اجاق داخل ظرف کوچک قرار دهید
( این کار بطورخودکار با کلیک روى فتیله انجام مى شود ) .
٥. ظرف را ببندید .
٦. شیر را باز کنید .
٧. بار دیگر ظرف را باز کرده و شمع ساخته شده را بردارید .
به اتاق هانس بازگردید . ظرف عتیقه یوکول ها را روى میز قرار ده ید و شمع را داخل آن قرار دهید . با کبریت شمع را
روشن کنید . سایه ماموتها ظاهرشده و هانس بطور معجزه آس ایى سلامت خود را پی دا مى کند . با اوصحبت کنید .
"حال زمان فرار رسیده است " .
وارد کلیسا و سپس جایگاه مقدس شوید . کلید را از داخل جایگاهش بردارید . با این کلید قفل کنار در ورودى را باز کنید
و داخل شوید . طناب زنگ را به صدا در آورید تا تمام راهبان در کلیسا جمع شوند . به گورستان باز گردید . حال دیگر در
کنار شکاف دیوار کسى نیست . نگاهى به آن بیانداز ید . حال روى تابوت کلیک کنید تا در وضعیت صحیح قرار گیر د .
نزدهانس برگشته و با او صحبت کنید . " شاهد فرار هانس و کیت باشید" .
محله پایین شهر
بار دیگر به شهر باز گشته اید . باهانس صحبت کنید . او به شما قلب مکانیکى
اسب هاى سیرکاس را مى دهد . بار دیگر با او صحبت کنید . " قبل از ادامه سفر
باید اسب هاى کافه راه بیافتند" . با کلنل و مالکا صحبت کنید . وارد کافه شده و
با سیرکاس صحبت کنید . به سراغ اسب ها بروید و روى دریچه جلوى اسب ها
کلیک کنید تا باز شود . قلب مکانیکى را درون آن قرار دهید . با کلیک روى قلب ،
آن را آنقدر ب چرخانید تا قلب مکانیکى در منتهى الیه سمت راست قرار گیرد . با
کلیک روى سوراخ ها ، لوله ها را به صورت شکل روبرو وصل کنید .
حال با کلیک روى قلب اسب ها راه مى افتند . ولى ناگهان ... .
" قطار بدون شما راه افتاده است ؟؟! "
با تلفن همراه خود با اسکار تماس بگیرید " ایوان و ایگور قطار را دزدیده اند ؟ ." بار
دیگرسعى کنید تا تماس بگیرید ولى جوابى نمى آید . اهرم سمت راست ابتداى ریل را بکشید تا یک وسیله نقلیه
مکانیکى ظاهر شود . سوار آن شوید . این وسیله شما را تا انتهاى ایستگاه مى رساند ولى توان ادامه حرکت را ندارد .
"باید به فکر راه انداختن این وسیله بود " . با کلنل و مالکا در این مورد صحبت کنید . صحبت با مالکا را تا جایى ادامه
دهید که ایده استفاده از یوکى را به شما بدهد . به نزد سیرکاس رفته و با او در مورد قرض گرفتن یوکى صحبت کنید .
یوکى را در حیاط ایوان و ایگور خواهید یافت . قبل از هر کارى روزنامه روى میز را مشاهده کنید . " ایوان و ایگور به طمع
عاج ماموت ها به سایبریا رفته اند " . با کمک آب نباتهاى ماهى یوکى را با خود ببرید . شما به دنبال قطار مى روید ولى
قطار پس از فرو ریختن پل متوقف مى شود .
قسمت دوم : سرزمین یخ زده شمالى
بین شما و قطار پلى شکسته قرار دارد . براى شروع از مسیر سمت راست بروید . ایوان را خواهید دید که مى گوید :
"عاج ها مال ماست ! ."
باردیگر از مسیر سمت راست خود حرکت کنید . به جغد سفید روى شاخه توجه کنید . روبروى آن ماهى یخ زده اى را بر
روى سنگى مى بینید . باید یخ روى ماهى را آب کن ید . مسیر را ادامه دهید تا به کنار رودخانه برسید . دقت کنید از دو
راهى آخر ، به سمت راست بروید . خانه اى در سمت دیگر رود خواهید دید . کنار سنگها مقدارى شاخه خواهید یافت .
آنها را بردارید . شاخه هارا زیر ماهى یخ زده ق راردهید و ب ا کبریت آتشى روشن کنید . یخ باز خواهد شد و شما مى توانید
ماهى را برد ارید . حال ماهى را به یوکى دهید تا آرام شود . درختى روى رودخانه افتاده است . ازروى آن به سمت دیگر
رود بروید .
مسیر را ادامه دهید . " کانتین هنوز به دنبال شماست و به رومانسبورگ رسیده است " .
بر سردوراهى به سمت چپ بروید .
پل
پل شکسته را بازدید کنید . در سمت راست خود به کلبه اى به شکل صومعه خواهید رسید وارد آن شوید .کلبه
ازبالاى شومینه عروسک ، تبر و کتاب را بردارید . ازکنار اجاق نیزظرف نگهدارى ماهى را بردارید . ازدرخارج شوید ." خرس
راه را بسته است" ! به سمت در انتهاى اتاق رفته و از آن خارج شوید . پایین
بروید . یوکى وخرس قزل آلاى نارنجى را دوست دار ن د . کتابى که برداشته اید
درباره روش صید قزل آلاست . آن را مطالعه کنید . حال وقت گرفتن ماهى براى
دور کردن خرس است . چوب ماهى گیرى را بردارید . روى جعبه طعمه ها کلیک
و اولین طعمه سمت راست ردیف بالا راانتخاب کنید . قزل آلاى نارنجى را مى
توانید با انداختن قلاب ماهیگیرى درناحیه سمت راست رود صید کنید . پس از
گرفتن آن به کلبه باز گردید . از پنجره ماهى را براى خرس بیاندازید تا آن را خورده
و از ج لوى در دور شود . حالا از کلبه خارج شوید و از جاییکه ماهى را براى خرس
انداخته بودید ، استخوان ماهى را بردارید ، سپس به سمت پل شکسته باز گردید .
پل
تبر را روى طناب پل اعمال کنید تا طنابى با چوب در انتهاى آن بدست آورید . طناب را به درخت آو یزان کنید تا بتوانید به
سمت دیگر بروید . حرکت کنید ، ناگهان یوکى به دنبال جغد سفید مى رود . او را دنبال کنید تا به صخره برسید .
" هواپیمایى دربالاى صخره سقوط مى کند . "حال وقت بالا رفتن است . براى بالارفتن بصورت زیرعمل کنید . ابتدا تبر را
روى صخره اعمال کنید . سپس مى توانید مراحل را بصورت زیر انجام دهید :
بالا ، بالا . راست ، راست . بالا ، بالا ، بالا ، بالا . چپ ، چپ ، چپ ، چپ . بالا ، بالا . راست ، راست . بالا ، بالا. راست،
راست . بالا ، بالا ، بالا ، بالا .
البته مسیرهاى دیگرى را نیز مى توانید طى کنید .
به حرکت خود ادامه دهید . از سمت چپ ایوان و ایگور درحالی که هانس باآنها است ، ازجلوى کیت عبور مى کنند . در
سمت راست ، قطار را پشت درختان خواهید دید . به سمت چپ حرکت کنید تا رادار را ببینید .
برج رادار
از برج رادار بالا بروید و آن را بچرخانید . به اتاقک کنار رادار بروید . مى توان تجهیزات آنجا را تنظیم کرد . باز گردید و به بالا
بروید تا به محل سقوط هواپیما برسید .
هواپیما
مسیر را به جلو ادامه دهید تا به خلبان در حالت آویزان شده از درخت برسید . با او صحبت کنید . او خوابیده است .
دقت کنید : او بوریس است ، همان خلبان کومکولزگراد . باید او را بیدار کرد . وارد هواپیم اى سقوط کرده شوید . به
صورت زیر عمل کنید :
١- ابتدا دستگاه کنترل را با کلید بالایى سمت چپ روشن کنید .
را ببندید تا چراغ سبز خاموش B را روشن نگاه داشته و سوئیچ A ٢- سوئیچ
شود .
٣- کلید پایین سمت راست را باز کنید . این کلید کنار چراغ در ردیف وسط
وجود دارد . چراغ س بزکنار آن روشن و صفحه نمایش اعداد چشمک زن
ظاهرمى شود .
٤- حال باید دو کلید بالایى سمت چپ چراغ سبز به بالا و کلید آخر به پایین
باشد تا عدد 03 به نمایش در آید .
را روشن ک نید . چراغ سبز ه نوز باید روشن باشد . B ر ا خاموش و A ٥- کلید
حال بار دیگر کلیدهاى مربوط به صفحه اعداد را طورى تغییردهید تا عدد
28 ظاهر شود .
فرکانس مورد نیاز شما 0328 است . با این فرکانس مى توانید با گوشى روى گوش بوریس ارتباط برقرارو او را بیدار کنید .
به برج رادار باز گردید و به اتاق کنترل بروید . صفحه نمایش رادار را روشن کنید . با کمک کلیدها ى قرمز فرکانس را روى
0328 تنظیم کنید . بازدن کلید میکروفون با بوریس صحبت کنید . اگر کارها را درست انجام د اد ه باشید مى توانید با
بوریس ا رتباط برقرار کنید . نزد بوریس باز گردید و با او صحبت کنید . بوریس پیشنهاد مى کند با صندلى پرتاب شونده به
سمت قطار پرتاب شوید . به کابین هواپیما بروید و از بخش کلیدهاى سمت چپ کلید گرد بزرگ را بزنید . بیرون آمده و
باز هم با بوریس صحبت کنید . " باید جهت و زاویه مناسب براى پرتاب را بیابید " . پس مختصات قطار مورد نیاز است .
تنظیم شود . حال مختصات را مى توانید ازصفحه داخل اتاق B به سمت رادار باز گردید و از برج بالا بروید . جهت باید روى
کنترل مشاهده کنید : 20 افقى و 80 عمودى . به هواپیما باز گردید . مختصات سمت چپ را 80 و سمت راست را 20
بدهید و پرتاب شوید . " درست به هدف ! در کنار قطار فرود خواهید آمد ".
به سمت لوکوموتیو بروید تا اس کار را بیابید . تلفن زنگ مى زند . در حین صحبت با تلفن یوکى را مى بینید که چیزى
روى برف ها پیدا کرده است . جلو بروید و نگاهى به آن بیاندازید . " اسکار است ! " با او صحبت کنید تا اطلاعاتى از
اوضاع پیدا کنید . وارد واگن مسافرى شوید .
قطار
از اتاق آخر نقشه قط ار و روغن دان را بر دارید ." شاید اسکار با کمک آنها بتواند کارى کند ". نزد اسکار برگردید و روغن
دان رابه او بدهید ." اسکارراه مى افتد" . به واگن مسافرى برگردید ." قطار اشکالى دارد و راه نمى افتد " . با اسکار
تماس بگیرید . براى صحبت بیشتر با اسکار به واگن جل ویى لوکوموتیو بروید و با او صحبت کنید . براى تعمیر بخش خرا ب
٣ و ٥ ، به واگن مسافرى باز گردید . حالا با اسکار تماس بگیرید . اسکاربخش روى کف را باز مى کند . روى گیره هاى ١
کلیک کنید تا قطار راه بیافتد .قسمت سوم :دهکده یو کول ها
گویى به پایان راه نزدیک شد ه ایم . ریل به پایان رسیده و شما به دهکده یوکولها وارد شده اید . به س مت مجسمه
ماموت بروید . تلفنى از اسکارخواهید داشت : " او در قطار مى ماند" . به ماشین برفى نگاهى بیاندازید . از کیف پشت
آن پوشش تورى را بردارید . سپس به مجسمه پرنده نگاهى بی اندازید . صدایى که از دهان آن خارج مى شود را مى توان
باقرار دادن پوشش در آن قطع کرد . باز گردی د و در سمت دیگر قطار به سمت راست بروید تا ایگور را ببینید . صداى خارج
شده از دهان مجسمه پرنده او را ترسانده است . با صحبت او را آرام کنید تا با ماشین برفى برود .
باز گردید و از جایى که ماشین برفى قرار داشت کفشهاى کوه نوردى را بردارید . نگاهى به جغد سفیدى بیاندازید که
همه جا دنبا ل شماست . سپس از سر بالایى بالا بروید . حرکت کنید . ایوان عاج ها راجمع کرده و شما را گیر مى اندازد .
براى رهایى از دست او با اسکار تماس بگیرید . او به هیچ ع نوان قطار را ترک نمى کند ولى بوق قطار را به صدا در مى
آورد تا حواس ایوان پرت شود . نگاهى به سورتمه بیاندازید و چاقوى داخل آن را بردارید . طناب سورتمه را ببرید . ایوان
متوجه مى شود ولى " ناگهان سقوط و نجات توسط یوکول ها ... " .
ازپنجره نگاهى به بیرون بیاند ازید و ازکلبه خارج شوید . رئیس یوکول ها کناردرانتظار شمارا مى کشد . با اوصحبت کنید :
" هانس بیمارشده و نزد زن جادوگر است " . ازداخل ظرف کناردریک شاخ گوزن شمالى رابردارید . حال بهتراست نگاهى
کلى به کل دهکده بیاندازیدو با بخش هاى مختلف آن آشناشوید . ( البته مى توانید این کار رابعدا هم انجام دهید ) . اگر
گشتى زده ایدکنار در باز گردید و به راست بروید . به دو طبل بزرگ مى رسید . روى چوب هاى عظیم آن کلیک کنید و لى
نمى توا نیدعبور کنید . باز گردیده و در سمت چپ جغد سفید ى را خواهید دید . نگاهى به محل نشستن آن بیاندازید . از
سمت راست حرکت کنید . با کمى دقت در سمت راست بعد از پوست ها مى توانید یک ریسمان چرمى پیدا کنید . آن
را بردارید . حال با نگاهى به وسایل خود مى ت وانید یک تیرو کمان ساخته شده از شاخ و ریسمان را بیابید . حال به
سمت طبل ها باز گردید . مکانیسم طبل ها منطبق بر چرخ آبى است . حال به بالاى پرچم سمت چپ با دقت نگاهى
بیاندازید . با تیرو کم ان روى قندیل مورد نظر کلیک کنید تا افتاده و چرخ آبى را از کار بیاندازد . حال مى توانید وارد محل
زندگى زن جادوگر شوید .
کلبه زن جادوگر
هانس را در و ضعیت عجیبى مشاهده خواهید کرد . با زن جادوگر صحبت کنید : "هانس در رویاهاى خود سیر مى کند و
براى باز گرداندن او از آن دنیا باید کیت راهنماى او باشد . این امر نی از به میو ه هاى عجیب و نایاب از درخت بهارى دارد " .
از سمت راست اتا ق یک نقاب بردارید . از میز سمت چپ نیز چرخ دعا را بردارید . کناردرخ روجى وسیله آویزان شده را
امتحان کنید و از در خارج شوید . مستقیم حرکت کنید و از مکانى که تسمه چرمى ر اپیدا کرده اید عبور کنید . به
دستگاهى متشکل از چند اهرم مى رسید . چوپ پنبه را از زمین و کیسه خالى را از روى دستگ اه بردارید . کیسه را به
انتهاى طناب ، دربالاى دستگاه وصل کنید . دسته را بچرخانید تا کیسه به آب برسد . سپس آن را بالا کشیده و بردارید .
مسیر سمت چپ را ادامه دهید تا به غار برسید .
غار
وارد غار شده و از مسیر سمت چپ حرکت کرده تا به مکانى برسید ، که در آنجا با کمى دقت مو ش ى راروى زمین
خواهید دید . از نز دیک به دیوار نگاه کنید . به نظر مى رسد میوه هاى مورد نیاز شما پشت یخ ها است . باید کارى
کنید که موش میوه را براى شما بیاورد !
براى این کار به صورت زیر عمل کنید :
١. با چوب پنبه اولین سوراخ پایین سمت راست را ببندید .
٢. درسمت راست دیواره یخى محل نشستن جغد وجود دارد . چرخ دعا را
روى آن نصب و بچرخانید تا جغد بیاید . این امر باعث ترسیدن موش
مى شود .
٣. بار دیگر به دیواره نگاه کنید . موش داخل تونل قرار دارد .
٤. چوپ پنبه را از اولین سوراخ دیواره براشته و سوراخ وسط ( درست
جلوى موش) را بپوشانید .
٥. حال سو راخ پایین سمت چپ را بپو شانید و از سوراخ بالاى سمت چپ
با کیسه اى که قبلا آن را پر از آب کرده اید آب بریزید تا ستون خالى پر از
آب شود .. موش میوه را بر مى دارد . استخوان ماهى را به عنوان نردبان از سوراخ
بالایى بیاندازید . حال مى توانید میوه هاى مورد نظر را بردارید .
دقت کنید قبل از رفتن چرخ دعا را بردارید .
کلبه زن جادوگر
نزد جادوگر باز گردید و با او صحبت کنید .
رویاى هانس
"جادو و ... شما در دنبال رویاهاى هانس هستید" .
به انتهاى غار رفته و مجسمه ماموت را بردارید . سپس از غار خارج شوید .
مرگ خانم آنا وارلبرگ ) را بازى کرده باشید مسیرها برایتان آشنا خواهد بود . * ) Syberia I *اگر
مسیر را ادامه ده ید تا به دختر بچه اى برسید . او آنا است و هانس حال در اتاق زیر شیروانى زندانى است . مسیر را
باز هم ادامه دهید تا به در کارخانه (سمت راست خیابان ) برسید . وارد کارخانه شوید . از مسیر سمت راست به خانه
خواهید رسید . ابتدا در اتاق مطالعه با پدر هانس صحبت کنید . از پله ها با لا بروید و در را امتحان کنید . در قفل است .
٧ :بعد از اتمام صحبت به راهرو برگشته و به بالای پله‌ها بروید. جایی كه هانس قرار دارد. درب الان قفل است و تنها راه شما
این است كه برگردید و به ساعت نگاهی بیندازید. ساعت 2:45 دقیقه است. روی دو آدمك كلیك كنید. به پیش آنا برگردید.
او به شما می‌‌گوید كه پدر راس ساعت 7:15 دقیقه به سر كار می‌رود. سپس به خانه برگردید و به سمت ساعت بروید.
در ساعت سوییچ سمت راست ساعت را 30 دقیقه و سوییچ سمت چپ ساعت را 15 دقیقه جا‌بجا می‌‌كند. ساعت را روی
7:15   تنظیم كنید و روی یكی از طناب‌های كنار پاندول كیلك كنید و بعد روی پدال كلیك كنید(یا برعكس) بعد روی زنگ بین دو
آدمك كلیك كنید بعد خواهید دید كه آقای وارلبرگ می‌رود ولی كلید را با خود نمی‌‌برد. بعد از رفتن آقای وارلبرگ كلید را
بردارید و به بالا بروید و درب را باز كنید.. به اتاق
مطالعه برگشته و کلید اتاق زیر شیروانى را از روى میز بردارید . به طبقه بالا رفته و با کلید در اتاق زیر شیروانى را باز
کنید . باهانس صحبت کنید . اوجواب نمى دهد . مجسمه ماموت رابه او بدهید . او از خودش ، اسکار ، ماموت ها و قلب
اسکار با شما صحبت مى کند . در پایان روى مجسمه سوسک طلایى روى میز کلیک کنید تا از رویا خارج شده و باز
گردید . با اسکار تماس بگیرید : " گویى قطار مورد حمله قرار گرفته است " . کنار در روى صفحه سمت راست کلیک
کنید تاصداى آنا رابشنوید . خارج شوید و به مسیر اد امه دهید تا به چرخ آب برسید . به سمت چپ بچرخید و مسیر را
ادامه بدهید تابه نردبان استخوانى برسید . ازنردبان ب الابروید . ازپله هاى سمت چپ بالا رفته و راه را از مسیر چپ ادامه
دهید تا در بالاترین ارتفاع به چرخ دنده بزرگى برسید . اهرم سمت راست را بکشید . سپس از پله ها پایین بیایید ولى
به جاى پایین آمدن از نردبان به سمت دیگر بروید تا در دهانه غار به یوکول ها برسید . اسکار یوکولها را ترسانده . به
سمت قطار بروید و کابل را امتحان کنید .
قطار
وارد لوکوموتیو شده و با اسکار صحبت کنید . او نقاب مى زند تا یوکول ها نترسند .
باردیگر با یوکولها صحبت کنی د تا کابل را به قطار وصل کنند . بار دیگر کابل را امتحان کنید و اهرم را بکشید تا طناب سخت
شده و اهرم جاى خود قرار گیرد . بار دیگر به سمت چرخ بزرگ بروید . اهرم سمت راست را بکشید و حرکت قطار را به
داخل نگاه کنید . به قطار رفته و با اسکار صحبت کنید : " هانس براى شفا یافتن نیازبه قلب فلزى اسکار دارد". اسکار
آماده مرگ به خاطر سازنده اش است و نزد زن جادوگر مى رود . شما نیز به آنجا بروید . روى اسکار کلیک کنید . قلب او
9 و 3 کلیک کنید . قلب را بردارید و شاهد یکى شدن هانس ، 6 ، 12 ، 7، را خواهید دید . براى باز شدن قلب روى 3
و اسکار باشید . با هانس و زن جادوگر صحبت کنید . حال باید قطار را براى مرحله پایانى سفرآماده کنید .
به قطارباز گردید و وارد لوکوموتیو شوید . روى کنسول کنترل کلیک کنید تا بزرگ شود . ابتدا کلید وارلبرگ را بین دو درجه
بالایى قرار دهید .
سایر مراحل به صورت زیر است :
١- روى اهرم بالایى سمت چپ کلیک کنید .
٢- کلید سمت چپ ( کنار چرخ ) را کلیک کنید تا آب تامین شود .
٣- روى اهرم بالاى راست کلیک کنید .
٤- بار دیگر روى اهرم بالاى سمت چپ کلیک کنید .
٥- کلید سمت راست ( کنار چرخ ) را کلیک کنید تا ذغال سنگ تامین شود
(حال دو درجه پر را نشان مى دهد ) .
٦- چرخ سمت چپ را بچرخانید تا بخار آماده شود .
٧- کلید سمت چپ پایین را کلیک کنید .
٨- چرخ بزرگ پایین سمت چپ را بچرخانید ." یخ ها آب مى شود و قطار آماده حرکت است ".
پایین آمده و به سمت راست بروید . هانس در حال رفتن به طرف قایق ماموت است .
از پل عبور کنید و رئیس قبیله را ملاقات نمایید . باز گردید و باز هم از پل عبور کنید . دوباره پایین بروید تا به آغل یوکى ها
برسید . در آغل را باز کنید تا یوکى خارج شود . حال مى توانید به کشتى باز گردید . دروازه باز مى شود و کشتى
حرکت مى کند و شما را به جزیره پنگوئن ها مى رساند .
قسمت چهارم :جزیره پنگوئن ها
کشتى
با هانس صحبت کنید . باید کشتى به راهش ادامه دهد . براى رفع مشکل خارج شده و از مسیر سمت راست بروید .
جزیره پنگوئن ها
کنار یکى از اسکلت ها یک دندان نهنگ خواهید یافت . آن را برداشته و مسیر را ت ا لنگر گیر کرده کشتى ادامه دهید .
لنگر را با دندان نهنگ آزاد کنید . به سمت کشتى برگردید :" بار دیگر ایوان !؟ "
دوباره باز گردید تا به دسته پنگوئن ها برسید . گروه کوچکى از پنگوئن ها هم در سمت راست قرار دارند . از آنجا روى
کشتى کلیک کنید و حرکت یخ ها را به سمت آن ببینید . باز گردید و از مسیر سمت چپ به دو تخم پنگوئن برسید .
مجسمه کوچک را داخل لانه ، کنار تخم ها قرار دهید . مشاهده مى کنید پنگوئن ها به سمت تخم ها مى آیند . حال
به شبه جزیره برگشته ، با دندان نهنگ یخ را ببرید و به کشتى برسید .
کشتى
به سمت چپ و انتهاى اتاق بروید . به ط رح هاى روى پوست نگاه کنید . به جلوى ات اق باز گردید . اهرم را بکشید ، کار
نمى کند . بشکه را بردارید و بار دیگر اهرم را بکشید . به تیرچه نگاهى بیاندازید . حال در کوچک سمت راست را باز
کرده و وارد اتاق دیگر شوید . با هانس صحبت کنید . از نردبان وسط اتاق بالا بروید . قلاب سفید رنگ ایوان را بردارید و
نگاهى به لنگر بیاندازید . به پایین برگشته و در اتاق اول از بشکه بالا بروید . قلاب را وصل کرده و روى طناب کلیک کنید
تا دور قلاب گره بخورد . پایین بروید و اهرم را بکشید . بادبان باز شده و ایوان بین پنگوئن ها مى افتد .
"و حال ادامه سفر به سایبریا " .
قسمت پنجم :سایبریا
کشتى
بالاخره به سایبریا رسیدید . هانس به خشکى مى رود . به اتاقک پایین کشتى بروید . یوکى را درحال خواب مشاهده
مى کنید . از کشتى خارج شده و به سمت راست بروید .
اسکلت یوکول
از برج بالا بروید . شخصى آنجا است . روى اوکلیک کنید : " اسکلت مى افتد !؟ "
روى گردن او کلیک کرده و مدال یوکول ها را بردارید . پایین آمده و به سمت چپ بروید . در سر دو راهى به طرف پایین
( سمت صندوق ها ) بروید . سه صفحه سنگى روى یکى ازصندوق ها را بردارید . برگردید و از مسیر بالا به راه خود
ادامه دهید . به محض ورود به سراى عاج ها روى گل هاى س مت راست کلیک و چهارمین صفحه سنگى را به همراه
گل سایبریا بردارید . بار دیگر نگاهى به دفترچه برادر آلکس بیاندازید :" این گلها بسیار مفید خواهند بود ! " ب ه سمت
چپ رفته و با هانس صحبت کنید :" اینجا سایبریا است" . اهرم سمت چپ چرخ رابکشید . چرخ پایین آمده و در آن باز
مى شود . " نیاز به یوکى داریم ! ." به کشتى باز گشته و پایین بروید . سعى کنید یوکى را بیدار کنید . گل سایبریا را
روى او اعمال کنید تا بیدار شود : "یوکى راه مى افتد ! " نزد ه انس باز گردید . یوکى دروازه را باز مى کند . به دنبال
هانس رفته و با او صحبت کنید : " براى آمدن ماموتها باید فلوت به روش باستانى به صدا در آید ."
صفحات سنگى
از پله ها پایین ب روید و روى دستگاه کلیک
کنید تا بزرگ شود . ابتدا تکه پنجم از
صفحات سنگى را از ق سمتى که در ب الاى
سمت چپ صفحه سنگى قرارداردبردارید .
ترتیب چیدن بخش هاى گمشده از صفحه
سنگى بزرگ ، مشابه مدالى است که یافته
اید . ( صفحه داخلى مدال را نگاه کنید ) .
دسته را بچرخانید . اگر کار را صحیح انجام
داده باشید . کلیدى در وسط صفحه
ظاهرمى شود . کلید رابردارید . به سمت
دیگر ، مکانى که هانس نشسته بروید .
دستگاه را بزرگ کنید .
شیپور ماموتها
کلید را درجاى خودش قرار دهید تا صفحه باز شود . سپس کلید را بار دیگر
برداشته و در سطر آخر و ستون سوم از سمت راست قرار دهید . چرخ را بچرخانید .
( تا شیپور در وضعیت مناسب قرار گیرد . )حال به صفحه کنارى لوله ها نگاه کنید به صورت زیر آنها را مرتب کنید :
سطر بالایى از راست باز ، نیمه باز ، باز
سطر پایینى از راست باز ، بسته ، نیمه باز
دسته هاى پایین لوله ها را بچرخانید تا شاهد پایان ماجرا باشید !
هانس مى رود تا به زندگى ادامه دهد و کیت ...