تبلیغات
زیرزمینی ها - كد تقلب بازی city life

برای وارد کردن کدهای زیر درحین بازی باید دکمه های Ctrl] + [Alt] + C را همزمان فشار دهید و بعد کد ها رو

وارد کنید بعد دکمه اینتر را بزنید.

 عمل کرد

 کـــد

 100,000 City Life Bucks

 richgirl

 100,000,000 City Life Bucks

 Midas

 All structures unlocked

 Number6

 All scenes unlocked

 Unlock All Districts

 People at peace

 Concordia