تبلیغات
زیرزمینی ها - رمز تقلب بازی ice age
برای وارد کردن کد باید بازی را اجرا کنید و "debugup" این گذینه را در حالت فعال قرار می دهید و بعد شما
کدهای زیرا وارد کنید اگر شما کد را درست وارد کنید مختصات در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش ظاهر می شود.
 اجرای سریع تر
 [Ctrl]
 پریدن
Ctrl] + N
نقشه کامل
 [Tab]
 مشاهده نرخ فریم
Shift] + T
 حرکت آهسته
Shift] + S